Mila Architecture
TR | EN
Anasayfa
Makaleler

Tüm makaleler

Kategoriler
Mila Hakkında Hizmetleri 1983'lü yıllarda başlayan, tecrübeli proje ve inşaat grubuyla yenilenerek güçlenen grubumuz yüzlerce projeye imza atan ve aynı zamanda bu projelerin uygulamasını da üstlenen ve nitelikli yapılar üreten bir firma olarak 1995 yılında yeniden yapılanmıştır.
İslam Sanatı

· Sanata dair

İslam Sanatı

Müslümanlar; mimari yaklaşımlarında Medine’deki ilk dönem fonksiyonellik ve sadeliğinin ardından, kısa süre içinde fethedilen yeni ülkelerdeki çeşitli mimari tarzlardan etkilenerek varolan mimariye yeni yorum ve açılımlar getirmişlerdir. Medine Mescidi(mescid-i nebevi)’nin özgün,basit ve kullanışlığına karşın, Emevi dönemi yapılarında Bizans etkileri (Şam’daki Büyük Emevi Camiî ve Kudüs’teki Kubbetüssahra), Abbasi dönemi yapılarında İran etkileri (Bağdat’taki yok edilen yapılar ve Kahire’deki To...

Daha fazla oku

İslam Şehri I

· Şehre dair

İslam Şehri I

Ey şehirlerin ruhu, seni görünce bu güneşin sevgisi, harareti, gözümden düştü. Gözüm senin yüzünden yüce bir himmet sahibi oldu, artık çayırlığa çimenliğe hor bakıyor, onları hoş görmüyor. Nur aradım, kendimi nurun nuru olarak gördüm. Huri aradım, kendimi hurilerin bile kıskandıkları derecede güzel buldum. Lâtif ve gümüş bedenli bir Yusuf aradım, sen de bir Yusuf'lar yurdu gördüm ben. Cennet peşindeydim, arayıp duruyordum. Her cüzün, bana bir cennet göründü....

Daha fazla oku

Cami Mimarisi

· Camiye dair

Cami Mimarisi

Mimarlık; dünyayı yaşanılır kılmak için sarfedilen güzelleştirme çabalarının ete kemiğe bürünmüş halidir bir bakıma.. Allah Adem(a.s.)'i kendine halife olarak yarattıktan sonra, güzel olana ve estetiğe doğru tabii bir yöneliş içinde olmanın mesuliyetini ona yani insanlara yükledi. Dünyanın hüsnü muhafazasının yanında, insan eliyle inşaa edilen yapıların yaratılanları bozmadan, onlara estetik değerler katarak bir cennet tasavvurunu dünyaya nakşetmek bir vazife haline geldi. Eşyaya ruhundan bir şe...

Daha fazla oku

Akif'in Hayali

· Karışık

Akif'in Hayali

Üstadımız Mehmet Akif, Sebilürreşad Mecmuası 11.cilt, 268.sayısında Prens Abbas Halim Paşa hazretlerinin Taht-ı Himâye-i Fahîmânelerinde Heybeliada’da dört sınıflı bir ilk mektebin kurulmasıyla ilgili çalışmalarına başladığı haberini yayınlıyor. Bu veriler ışığında okulun kuruluşunu aynı sayıda yayınlanan ve 4 Ekim 1913 tarihinde vefat etmiş Maskat Sultanı Seyyid Faysal’ın haberinden hareketle 1913 yılı sonları olarak tarihlenmesi münasip görünmekte... Mecmuada mektebin kuruluşuna bağışta buluna...

Daha fazla oku

Deprem I

· Deprem üzerine

Deprem I

Antik çağdan, Sokrates'ten günümüze, sürekli yenilenerek ulaşan kadim bilgeliğin bu diri sözü, hayatımızı anlamlı kılmak için, yaşadığımız hayatı, çevreyi ve giderek yaşadığımız dünyayı sorgulamanın ne denli önemli olduğuna işaret eder. Muhakeme, sorularla vaziyet aldığımız yerin farkında olup, değişim çabamızı tavır almamızı, metot önermemizi; yol-yön tayin etmemizi, yalnızlığımızı aşarak, benden başkalarına geçmemizi, bir arada ve doğru yaşamamızı mümkün kılan yegâne etkinliktir...

Daha fazla oku

Büyük Projeler

· Kentsel dönüşüm

Büyük Projeler

İşletme eğitimi (MBA) ni saymazsak genel ekonominin arka planını derinlemesine bilmediğimi itiraf etmeliyim. Burada yapmak istediğim alışılmışın dışında bir pencereden bakmak ve gördüklerimi yansıtmaktan ibaret. Bir mimar, bir şehirci, şehrin etik ve estetiğini önemseyen bir sanatçı bakışıyla büyük ölçekli projelere, bu projeleri teşkil eden bina ve yol, köprü, tünel ve sair sanat yapılarının ekonomiye maliyetine dair bir kaç başlığa değinmektir maksadım....

Daha fazla oku

İnsan ve İslam

· Sanata dair

İnsan ve İslam

İnsanın ruhsal (psişik) yönü sevgi, korku, merhamet ve şefkat gibi duygulardan oluşmaktadır. 'İnsanın psikolojik hayatı, Müslüman’ın duygu ve tutumlarında yansımasını bulan kozmolojik idrak ve dini inançlarıyla kontrol altına alınır'. İslam’da bu ruhsal etkilenme biçimi davranışlara yansımakta, bu davranışlar insanın çevresini şekillendirmesi, kozmozdaki yerini ve konumunu belirlemesine imkan sağlamakta ve sonuçta İslam mimarisinin teşekkül etmesine zemin hazırlamaktadır....

Daha fazla oku

İslam Şehri II

· Şehre dair

İslam Şehri II

Bir cemiyetin kimliğinin oluşumunu sağlayan düşünce ve inanç sistemi, aynı zamanda şehirlerin teşekkül ve inkışafıyla belli bir kimliğe sahip olmalarının da menbaı olmaktadır. Bu çerçevede İslam kültür ve medeniyetinin hakim olduğu dönemlerde kendine has tarzıyla yeni şehirler oluşmuştur. Mevcut eski şehirler de, sakinlerinin Müslüman olması ile de şehir giderek İslam inancının özellikleriyle tevhid edilen ve dönüşen bir teşekkül vetiresine girmiştir. İslam coğrafyasında Batı hakimiyetinin tebar...

Daha fazla oku

Cami Konsepti

· Camiye dair

Cami Konsepti

Cami terimi etimolojik olarak Arapça kökenli olup; dağınık şeyi toplamak, biriktirmek, birleştirmek, elbise giymek, müellif, mürettip kökünden türemiştir. Arapça 'c-m-a' kökünden türeyen toplayan, bir araya getiren anlamındaki cami kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan el-mescidü'l-câmi (cemaati toplayan mescit) tamlamasının kısaltılmış şeklidir, el-Mescidü'l-câmi tabiri, ünlü hadis bilgini Taberâni'nin bir rivayetine göre bizzat Hz. Peygamber tarafında...

Daha fazla oku

Akif Öğretmen

· Karışık

Akif Öğretmen

Zulüm ve haksızlığın ayyuka yükseldiği, adaletin mumla arandığı 'karanlık bir dönemin' en önemli mağdur ve mazlumlarından biri olan merhum İskilipli Atıf Hoca’nın anıt mezar projesi medeniyet tasavvurumun ve hissiyatımın hülasasıdır. Ölümünden sonra eski milletvekili Mehmet Sılay’ın uzun araştırmaları sonucu naaşı Ankara'da bulunduğu park olarak kullanılan yerinden 2008 yılı başında İskilip Gülbaba mezarlığına taşınmış ve 2010 yılı başında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Halkın büyük teveccühü...

Daha fazla oku

Deprem II

· Deprem üzerine

Deprem II

Öncelikle binanızı ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun inşa ediniz. Ya da bu şekilde inşa ettiğine emin olduğunuz yapımcı firmalardan satın alınız. Konut binalarınızı -5 katı geçmeyecek şekilde- yüksek katlı yapmayınız. Yüksek katlı binalardan konut edinmeyiniz. Binanızı arazi yapısı ve konumu inşaat yapımına uygun yerde yapınız. Dere yatakları, heyelan ve dolgu bölgelerinde yapmayınız....

Daha fazla oku

Kutsal Arayış

· Kentsel dönüşüm

Kutsal Arayış

Toplumların tabii olarak değişim ve dönüşüm süreçleri vardır. Bu, makul ölçüler dâhilinde her dönem için kabul edilebilir bir vakadır. Bu, bir tür kendini güncellemedir. Çağın ihtiyaçlarına karşı donanımlarını yeniden düzenleyerek gelebilecek iç ve dış etkilere karşı hazırlıklı olmaları pek tabii bir durumdur. Ama bu güncelleme hiçbir zaman toplumu ayakta tutan din, kültür, ahlak ve adalet ölçülerinin hayatın dışına itilmesi gibi bir savruluşun kabulü anlamına da gelmez, gelmemelidir!...

Daha fazla oku

Sanat Anlayışı - Mehmet Osmanlıoğlu

· Sanata dair

Sanat Anlayışı - Mehmet Osmanlıoğlu

Müslüman sanatkâr, Allah'ın güzel (cemîl)oluşu ve bunun kâinatta tecelli ettiğine(cemal) dolayısıyla Allah kainatı ve kainattaki varlıkları güzel yaratmış olduğuna inanır. Bu sebeple o, eseri kendisi tasarlasa da sanatının kaynağını kendinden bilmez, Allah'ın lütfunun bir yansıması olduğunu idrak eder. Müslüman bir mimarın düşünce ve ruh alemi ilahî vahyin ve nebevî sünnetin temellendirdiği ilkelerle örülmüş, tüm eylem ve eserlerine bu değerler manzumesi sinmiştir. Bu anlayış mimarın yetiştirdi...

Daha fazla oku

İslam Şehri III

· Şehre dair

İslam Şehri III

Tevhidi mimarinin mücessem eseri olan İslam şehri nasıl vücuda getirilebilir? Bu sualin cevabını yine İslâm'ın özündeki temel düsturlardan hareketle verebiliriz. İslam şehrinin öncelikle aidiyet oluşturacak kadar içtenliği, insanı seven, insana merhamet eden, insanın yaşamasını kolaylaştıran, hayatını inandığı değerlere göre biçimlendirebileceği bütün imkânları sunan bir şehirden bahsediyoruz....

Daha fazla oku

Cami İnşaatı

· Camiye dair

Cami İnşaatı

Allah'ın mescidlerini ancak Allah‘a ve âhiret gününe îman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler i‘mâr eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. (Tevbe,18)Bu çerçevede cami mimarlarının islam öğretilerine vakıf, inanç değerlerini hazmetmiş, islam mimarisi alanında yetkin olmaları zaruridir. Tasarımcının kendi iç derinliğinden, ruhundan değer katabilmesi ise ancak müslümanlığın gereği olan ibadet eylemlerini yerine g...

Daha fazla oku

Şehir Tavsiyeleri

· Karışık

Şehir Tavsiyeleri

Şehirlerin idaresinde sıklıkla karşılaşılan bazı hatalar ve idarecilerin dikkat etmesi gereken hususlar; 1.Her işi ve her konuyu biliyormuş gibi davranarak tevazuu ve istişareyi kaybetmeleri, 2.Danışmanların hatır-gönül üzerine tercihinden kaynaklanan 'danışamama' ve 'güven duymama' kaygısı, 3.Siyasi istikbal endişelerinden kaynaklanan popülist faaliyetlere ağırlık verme hastalığı,...

Daha fazla oku

Röportaj

· Kentsel dönüşüm

Röportaj

Kentsel dönüşümle Türk toplumu yeniden dizayn ediliyor! Mimarlık mesleğinin toplum hayatında rasyonel düşünmeye katkısı nedir? Bu katkının siyasal hayatla ilişkisi nasıl kurulabilir? Mehmet Osmanlıoğlu: Mimarlığın cemiyet hayatını şekillendiren en mühim neticesi şehirlerdir. Şehirlerin cemiyetin inanç ve kültür kodlarına uygun şekillenmesi, bize erdemli bir şehrin kapısını aralayabilir. Kararlarımızı alırken inanç ve kültür değerleri süzgecinden geçirmek kaydıyla rasyonel bir tavır içinde olmak ...

Daha fazla oku

İslamın Kaynağı

· Sanata dair

İslamın Kaynağı

İSLAM SANATININ KAYNAĞI VE İLKELERİ Zaman ve mekan boyutunda İslam Sanatının tevhidi yönünü kimse inkar edemeyecektir. Zira bu çok açıktır; sanat eseri ister Kurtuba'da bir cami, Semerkant'ta büyük bir medrese, Mağrip'te birevliya mezarı olsun, isterse Doğu Türkistan'da türbe olsun, sanki hepsinden aynı ışık/nur saçılmaktadır. Öyleyse bu muazzam birliğin/mimaride tevhidin doğası nedir? Bu ancak Kur’an-ı kerim’den kaynaklanan, aynı ruh ikliminin farklı coğrafyalardaki tezahürü olarak açıklanabile...

Daha fazla oku

İslam Şehri IV

· Şehre dair

İslam Şehri IV

Kültür ve medeniyetin kaynağı; çeşitli kavim ve toplumların farklılıklarının karşılaşması, buluşması, çatışması, uzlaşması gibi etkileşimlerledir. Kökeni hangi kaygılara dayanırsa dayansın hayatın tabii akış ve çeşitliliğini havada, karada ve denizde pervasızca yok etmekte olan zalim, müstekbir yönetimler yapılar sokakların ve orada akıp giden yaşamın rengarenk büyülü zenginliğini de bozdu. Kur'an-I kerim de Yüce Rabbimiz İnsanlar, kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde fesat o...

Daha fazla oku

Osmanlıda Kalite

· Karışık

Osmanlıda Kalite

OSMANLI’DA KALİTE VE STANDART ANLAYIŞI Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Osmanlı’da Standardın Felsefi Arkaplanı...

Daha fazla oku

Gökdelenler

· Kentsel dönüşüm

Gökdelenler

KUTSAL ARAYIŞINDA YENİ FETİŞ: KENTSEL DÖNÜŞÜM, GÖKDELENLER VE GETTOLAR İNANCIMIZIN NERESİNDE? Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? (Şuarâ, 128-129) Binâlarınızı yükseltmeyiniz. Zirâ günlerinizin en kötüsü binâlarınızı yükselttiğiniz gündür.Hz.Ömer (r.a.) [El-Kenz, c.VIII, s. 63., Buhâri]...

Daha fazla oku

Uzay Sanatı

· Sanata dair

Uzay Sanatı

Müslüman mimar ve sanatçıların eserlerinde öngörülen ilkelerden biri olan soyutlama ile binaların kaplama ve malzemelerinin işlenerek değişime uğratılması ; Müslümanların nesneyi ve çevreyi İslami kimliğin bir ifadesine ve sonsuz yapının bir örneğine dönüştürme hedef ve arzularını göstermektedir. Analitik olarak incelemeye çalışılan tek bir mekan; ait olduğu külliye ya da şehrin bütünü hakkında çok az fikir verebilir. Bu durum kentin kendiliğinden teşekkül etmiş binalar yığını olduğunu izah etme...

Daha fazla oku

Turgut Cansever

· Karışık

Turgut Cansever

TURGUT CANSEVER OKUMALARI / YAZMALARI Bir İnanç ve Söylem Üstadı; Bilge Mimar Turgut Cansever’in Ardından.. Dudak tiryakiliğine bayıldığımız, fakat bir türlü içselleştiremediğimiz kavramların, artık kaybolmaya yüz tutmuş son yapı ustalarından biriydi....

Daha fazla oku

Stüdyo Daireler

· Kentsel dönüşüm

Stüdyo Daireler

EVDEN STÜDYO DAİRELERE EVRİLEN HAYATIMIZ Hayat adlı oyunun sahnelendiği stüdyo daireler(!) Stüdyo daireleri tasarlayanlar hayatı oyun, mekânı da stüdyo olarak yorumlar gibiler. Her yanımız kapitalizmle çepeçevre kuşatıldıktan sonra, stüdyo daireler artık hayatımızı doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir yaşama sorunu haline geldi. Görülüyor ki, evlerimiz, iş yerleriniz bize ait değerlerden neşet eden temel kurallarla biçimlenmemiş. Kapitalizmin kuşattığı dünyada, bize dayatılan hayat tarzı içinde...

Daha fazla oku

Uzay Sanatı II

· Sanata dair

Uzay Sanatı II

Sanat Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış; Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış... Necip Fazıl Kısakürek İslam medeniyetinin diğer sanatları gibi mimari de de, tüm yönelişler İslami dünya görüşünden/tevhidi bakış açısından neşet etmektedir. İslam coğrafyasında yerel farklılıklar göstermekle birlikte özde aynı olan mimaride tevhid örneklerine sıkça rastlanılabilir....

Daha fazla oku

Yenikapi Denizi

· Karışık

Yenikapi Denizi

YENİKAPI DENİZ DOLGUSU VE DEV MEYDAN ÜZERİNE Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ve onlar ki, Rablerin(in da‘vetin)e icâbet ederler ve namazı hakkıyla edâ ederler. Onların işleri ise, aralarında şûrâdır (istişâre iledir). Ve (onlar) kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf ederler. Türk siyaseti çok hızlı ve yoğun gündemiyle yine herkesi şaşırtmaya devam ediyor.. Bir yandan ülke siyasetinin çeşitli meselelerine çözüm getirilmeye çalışılırken, öte yandan yeni dev projeler, yatırım...

Daha fazla oku

Kentsel Dönüşüm İkilemi

· Kentsel dönüşüm

Kentsel Dönüşüm İkilemi

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇIKMAZI Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz.(Şuara, 128,129) Tevazuuyla Göz kamaştıran Osmanlı Şehrinden, Beton Yığını kentlere dönüşüm...

Daha fazla oku

İslamda Uzay

· Sanata dair

İslamda Uzay

Sanat ve Mimarlık Anlayışı İslam sanatı; İslam metafiziğinin temel kaynakları olan Kur'an ve sünnete dayanarak geliştirilmiştir. Bu iki ana kaynak tüm islam öğretisinin de temelidir. Müslüman sanatkâr, Allah’ın güzel (ce- mîl) oluşu ve bunun kâinatta tecelli ettiğine (cemal) dolayısıyla Allah kainatı ve kainattaki varlıkları güzel yaratmış olduğuna inanır. Bu sebeple o, eseri kendisi tasarlasa da sanatının kaynağını kendinden bilmez, Allah’ın lütfunun bir yansıması olduğunu idrak eder....

Daha fazla oku

Kentsel Dönüşüm

· Kentsel dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE ÖNERİLER/ELEŞTİRİLER Son dönemde insanımız politikacısıyla mimarı, mühendisi , memuruyla işçisi; kısacası toplumun tüm kesimleri moda deyimleri çok sever oldu. Bu moda deyimlerden 'Kentsel Dönüşüm' kavramı da toplumu, özellikle de yerel yöneticileri oldukça cezbediyor doğrusu. Bu kavram neler getiriyor ya da neler götürüyor pek aldırış edilmiyor aslında.....

Daha fazla oku

Tevhid Yaklaşımı

· Sanata dair

Tevhid Yaklaşımı

MİMARLIK VE SAN’ATTA TEVHİDÎ YAKLAŞIM, TEVHİD / İNANCIN ESERE YANSIMASI, Lügatte birlemek, tekleştirmek, bir şeyin tek olduğu hakkında hüküm vermek, bir bilmek demek olan tevhid; terim olarak; Allah'ı zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek, eşi ve benzeri olmadığına iman edip ibadet ile de O'nu birlemektir. Yani ibadeti O'ndan başkasına yapmamak ve yalnız O'na tahsis etmektir....

Daha fazla oku

Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

· Kentsel dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Eleştirisi

KENTSEL DÖNÜŞÜM FURYASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, Kentsel dönüşümü temel bir mesele olarak görüp, onun üzerinde derinlemesine konuşmak değerlendirme yapmak zaruri görünüyor. Bunun sebebi de bu eylemi, bu projeyi sanki sadece yapıların deprem güvenliğini sağlamak, depreme dayanıklı binalar inşa etmek gibi bir dar alanda algılayan ve şehirlerin genel olarak zaten planlama açısından yetersiz olan halini daha da kötü hale dönüştürecek bir proje haline gelmiş olmasıdır. Bu da kentsel dönüşümün bir daha yen...

Daha fazla oku

Sanatda Tevhid

· Sanata dair

Sanatda Tevhid

Sanat ve Mimaride Tevhid, Müslüman sanatkâr, Allah‘ın güzel (cemîl)oluşu ve bunun kâinatta tecelli ettiğine(cemal) dolayısıyla Allah kainatı ve kainattaki varlıkları güzel yaratmış olduğuna inanır. Bu sebeple o, eseri kendisi tasarlasa da sanatının kaynağını kendinden bilmez, Allah'ın lütfunun bir yansıması olduğunu idrak eder....

Daha fazla oku

Sanata Bakış

· Sanata dair

Sanata Bakış

Sanat ve Mimarlık Anlayışı, İslam sanatı; İslam metafiziğinin temel kaynakları olan 'Kur’an' ve 'sünnete' dayanarak geliştirilmiştir. Bu iki ana kaynak tüm islam öğretisinin de temelidir. Müslüman sanatkâr, Allah’ın güzel (ce- mîl) oluşu ve bunun kâinatta tecelli ettiğine (cemal) dolayısıyla Allah kainatı ve kainattaki varlıkları güzel yaratmış olduğuna inanır. Bu sebeple o, eseri kendisi tasarlasa da sanatının kaynağını kendinden bilmez, Allah’ın lütfunun bir yansıması olduğunu idrak eder....

Daha fazla oku

Mimari Tasarım

· Şehre dair

Mimari Tasarım

Yirminci yüzyılda özellikle teknolojide yaşanan gelişmeler ve enerji kullanımındaki artışla meydana gelen çevre kirliliği, dünyadaki ekolojik dengede geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olmaktadır. Kullanılan fosil enerji kaynaklarının çevre kirliliğine neden olmaları yanında, yakın gelecekte tükenecek olmaları da, insanoğlunu yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Dünyada enerji tüketiminin yaklaşık yarısının binalarda kullanılıyor olması, ekolojik yapı tasarımlarının önemini artt...

Daha fazla oku

Bina İnşaatı

· Şehre dair

Bina İnşaatı

-YEŞİLYURT APARTMANININ YIKILMASI AKLIMIZI BAŞIMIZA GETİRECEK Mİ?- BİNALARIN YAPIMINDA KARŞILAŞILAN TEMEL MESELELER ve ŞEHİRLERİMİZ Atalarımız Bir musibet, bin nasihatten evlâdır demişler Adem oğlunun ne zaman başına bir musibet gelse, o zaman muhakeme etmeye başlar; Nerede hata yaptık? İstanbul Kartal'da yıkılan ve 21 kişinin ölümüne sebep olan olaydan sonra aklımız başımıza gelmeye başladı. Bu iş nasıl oldu? Bütün bunlar başımıza neden geldi acaba? diye...

Daha fazla oku

Kanal İstanbul

· Şehre dair

Kanal İstanbul

Şehircilik sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin meselesidir. Bu konuda ideal şehir paradigmasını geliştiren bir kardeşiniz olarak ideal şehirleşmenin nasıl olacağını yakında yayınlanacak 'ŞEHİR VE MİMARİ' adlı kitabımda geniş olarak göreceksiniz. Ancak; sizin ileri sürdüğünüz sebepler bile bu projeden vazgeçilmesini gerektirmeyecek başlıklardır çünkü projenin siyasi jeopolitik ve psikolojik hedefleri vardır. Bütün bu karşı duruşlar projenin ancak ıslahı için bir gerekçe olabilir. Ama asla projed...

Daha fazla oku

Şehir ve Mimari

· Şehre dair

Şehir ve Mimari

Merkezdekiler, fildişi kulelerinden bakarak makro kozmosa ait meselelerin değerler sistemini ve karar mekanizmalarını belirleyebilse de mahalli/mikro kozmosa ait meseleleri tam manasıyla göremezler. Bu sebeple üst ölçekli planlama yapılırken, mutlaka mahallî insanın strateji alternatifleri karşısındaki tepkisinin katılımına ihtiyaç duyulur. Bu sadece yalın bir tepki değil, bilakis katılımdır. Ele alınan mekânda veya yakın çevresinde yaşamış olmaktan edinilen bilgi ve tecrübeden hareketle üretile...

Daha fazla oku

Şehir ve Medeniyet

· Şehre dair

Şehir ve Medeniyet

Şehirler, temsil ettiği medeniyetin özü gibidirler. Geleceğe yönelik her geçerli çözümün arkasında derin bir tarih bilinci yer almaktadır. Şehir ile onu kuran ve zamanla kendine göre şekillendiren ahalinin genel karakteri, inanç ve ahlâk değerleri, hatta bireylerin kişilikleri, yapıların ve giderek şehrin teşekkül vetiresine ve oluş derinliklerine tesir eder. Bu müessiriyet ve oluşan birikime genel anlamıyla medeniyet denilmektedir. Medeniyet, dünyaya şehir gözüyle bakarken, dünyanın da medeniye...

Daha fazla oku

Şehir ve Aile

· Şehre dair

Şehir ve Aile

Yaşadığımız ortamda genellikle konusunda uzman kişilerin, karar verici otoriteler ve politikacıların emir ya da telkinleriyle eylem ve söylemlerini şekillendirdiklerini, doğru bildiklerini dile getirmek yerine maalesef onlara tâbi olduklarını görüyoruz. Nadiren de olsa karşı çıkma ya da itiraz etmeleri, farklı bir çözüm yolu önermeleri halinde ise başka pasif bir göreve tayinine ya da işten çıkarıldıklarına şahit oluyoruz. Amirlerinin emirlerini teknik ya da sosyal gerçeklikle örtüşmese de kabul...

Daha fazla oku

Şehir ve Topluluk

· Şehre dair

Şehir ve Topluluk

Hakikat güneş gibidir, gözü kamaştırsa da, hem aydınlatır, hem de ısıtır. M.Osmanlıoğlu Şehirlerimizi Yeniden Mâmur Hâle Getirebilir miyiz? Kadim şehir şuurunu yeni nesillere aktaran dinî, tarihî ve kültürel değerlerimiz toplumun kimlik ve aidiyetinin temelidir. Yusuf Kaplan der..Medeniyetin özü hikmet'tir. Uygarlığın özü ise şiddet! der.. Biz medeniyetimizi irfanımızı hikmetle yoğurarak ihya etmeliyiz....

Daha fazla oku

Şehir Anayasası

· Şehre dair

Şehir Anayasası

Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Peygamberimiz(sav), İslam Medeniyetini ilmik ilmik işlerken Yesrib'i Medineye dönüştürmekle işe başladı…Şehir medeniyetin özü, özetidir. İnancın ete kemiğe bürünerek esere dönüşmüş halidir şehir… Şehrin siluetinden amentüsü(yükselen değeri) anlaşılır. İslamın tecess...

Daha fazla oku

Şehir ve Deprem

· Şehre dair

Şehir ve Deprem

Binaları az katlı, tabi malzemeden ve sağlam zeminlere inşaa etmek temel düstur olmalıdır. Teknolojinin sağladığı imkânlara güvenerek stresli binalar yapmamalıyız. Bir şehrimiz büyüklüğündeki bazı Avrupa devletlerindeki m2 başına olanca kalabalıklığına rağmen yatay mimarinin hâkim olması dikkati çekmektedir. Bizim ana meselemiz arazi kıtlığı değil, akıl ve planlama kıtlığıdır. Nüfusu kontrolsüz bir şekilde 1.deprem bölgelerindeki birkaç büyük şehire yığıp, sonra da felaket tellallığı yapmak nafi...

Daha fazla oku

Şehir Paradigması

· Şehre dair

Şehir Paradigması

Dünya ölçeğinde numune timsali şehirler (İstanbul, Bursa, Konya) imar eden bir medeniyetin çocukları, nev-zuhur ülkelerin - dahi gerisinde kalacak kimliksiz ve mega makine şehirler üretmekte.. Artık motorlu araçlara göre tasarlanmış şehir modeli terkedilerek, yaşlı, çocuk, kadın, engelli tüm insanların hayatını kolaylaştıracak, yayalara ve bisikletlilere öncelik veren, önemseyen bir şehrin imarına başlama zamanı gelmiştir....

Daha fazla oku

Ülke ve Şehir

· Şehre dair

Ülke ve Şehir

ÜLKEMİZDE ŞEHİRCİLİK PROBLEMLERİNİN KAYNAĞI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖNERİLER Günümüzde şehirler, huzur ve sükunetin, ilim ve kültürün, yekdiğerine saygı ve tevazuun merkezi olması gerekirken, giderek rant odaklı ve sermaye taraftarı iradenin hakîm olduğu, sosyal politikaları desteklemeyen salt kâr amaçlı süflî emellerin yarıştığı büyük yatırım mekânları haline dönüşmektedir. Bu konuda eşsiz örnekliğiyle dönemine damgasını vuran ülkemizi ziyaretlerinde 19.yy başlarında Fransız y...

Daha fazla oku

Kritik Bakış

· Şehre dair

Kritik Bakış

Batı Şehirciliğine Genel Eleştirel Bakış ve Medineleşmek! Dünya milletleri emperyalist batı merkezli küresel dayatmalara karşı çıkarak, kendi özgün kültürleri ve tarihi miraslarından esinlenerek, zaman ve mekana yeni bakış açıları geliştirerek, daha müreffeh, adil ve renkli bir dünya kurabilirler. Batı düşünce sisteminin (paganizm) oluşturduğu sözüm ona modern kültür’ün geliştirdiği şehirler; insanı gücün merkezi olarak varsayan, konu ve arzularını ilahlaştıran , her şeye tahakküm etmeye, yön ve...

Daha fazla oku

Kritik Bakış

· Şehre dair

Kritik Bakış

Batı Şehirciliğine Genel Eleştirel Bakış ve Medineleşmek! Bütün bu söylenenler çerçevesinde yaşayan bugünkü şehirlerimiz; İslam Şehri veya Batı Şehri kategorisinden hangisine uygun düşer acaba? Bu sorunun en kısa ve net cevabı yine şu soruda saklıdır: Biz hangi kültür ve medeniyetin üyesiyiz? Biz kimiz? Tam anlamıyla,bugün için, bu görünen içler acısı manzara karşısında Batı veya İslam kültür ve medeniyetinden birine mensup olduğumuzu ifade etmemizin bir anlam ifade etmediği bir gerçektir. Bu k...

Daha fazla oku

Sel

· Şehre dair

Sel

SEL FELAKETLERİNİN ARDINDAN YENİ ŞEHİRLEŞME ÖNERİLERİ Dünyayı güzelleştirmek ve çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak Allahın halifesi olarak asli vazifemiz. İşte bunun niçin ve nasılını / temel felsefi gerçeğini ortaya koymak inancımızın gereği.. Mimariye dair müteal değerlerin, inanç ve kozmik telakkilerin, bir yandan modernin varlığını kabul ederken diğer yandan onu aşmanın yollarını bulmak.. Makalede erdemli insanların kuracağı şehre, mahalle ve eve dair öneri ve tasavvurlar dile get...

Daha fazla oku

İdeal Şehir

· Şehre dair

İdeal Şehir

BAHÇELİEVLERDE YAŞAMAK YA DA YATAY ŞEHİR HAYAL Mİ? Burada mevcut şehirlerin yanlış tasarım modelleri ile kurgulandığını ve ülke ölçeğinde yaygınlaşan bu yanlış şehirleşme sanayileşme modelinin olumsuz sonuçlarının yaşanmakta ve bedellerinin ödenmekte olduğunu belirtmeliyiz. Öncelikle ülke ölçeğinde deprem haritalarına göre mevcut yapılaşma ıslah edilmeli, ardından yeni kurulacak şehirlerde yatay yapılaşma modeline geçilmesi uygulanabilir bir çözüm olarak görülebilir. Merkezden ülke ölçeğinde, co...

Daha fazla oku

Yönetici Şehir

· Şehre dair

Yönetici Şehir

İDARECİLERİN ŞEHRE DAİR MESULİYETLERİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DOĞRU ANLAMAK ÜZERİNE NOTLAR Şehirlerimizi Yeniden Mâmur Hâle Getirebilir miyiz? Kadim şehir şuurunu yeni nesillere aktaran dinî, tarihî ve kültürel değerlerimiz toplumun kimlik ve aidiyetinin temelidir. Yusuf Kaplan Medeniyetin özü hikmet'tir. Uygarlığın özü ise şiddet! der.. Biz medeniyetimizi kültürümüzü hikmetle yoğurarak ihya etmeliyiz....

Daha fazla oku

Usta Turgut Cansever

· Şehre dair

Usta Turgut Cansever

Modern mimarlık dünyayı globalleştirerek tek bir insan tipi tek bir medeniyet ve tek bir mimari üslûp oluşturmaya çalışıyor. Bu oluşturacağı tek bir üslûp üzerinden de insanlığa hükmetmek istiyor. Halbuki mimari tarz ve biçimler, şehirler yörenin topoğrafyasına, iklim şartlarına, mimari üslübûna, geçmişteki medeniyetlerin oraya kattığı değerlerle şekillenen bir farklılık göstermelidir. Yani kısacası mimari üslûplar mahallîdir, ama mesajları cihanşümûll olabilir. Zaten mahallî olana basarak cihan...

Daha fazla oku

İnsan Yüzlü Şehirler

· Şehre dair

İnsan Yüzlü Şehirler

İNSAN YÜZLÜ/ MERHAMETLİ ŞEHİRLER İNŞAA EDİLMELİDİR! Allah‘ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu) insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), belki (doğru yola) geri dönerler diye yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır. (Rum, 41)...

Daha fazla oku

Felsefe ve Politika

· Şehre dair

Felsefe ve Politika

Yap-satçı müteahhitler şehirleri bozdu Öncelikle kendimize şu suali sormalıyız; Nereden geldik, niçin yaratıldık, nereye gidiyoruz? “Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz” hadis-i şerifi bize kendimizi sorgulamayı emrediyor. Hep sorgulamalıyız kendimizi... Kendimizi ve çevremizi bu sualle sorgulayarak tefekküre daldığımız zamanlarda, iç dünya'mıza çekilip “nefs”imizle başbaşa iken, şehrin en kalabalık meydanlarında bile olsak çevremizden tecrit olarak kendimiz yalnızlaştığımızda, yal...

Daha fazla oku

Politik Şehirler

· Şehre dair

Politik Şehirler

SİYASETÇİLERİN ŞEHİRCİLİK İLLÜZYONLARI Sizlerin üzerinizde bazı emirler bulunur. Yalan söylerler ve zülüm yaparlar. Kim ki bunların yalanlarını tasdik eder ve zulümlerine yardım ederse, ben onlardan değilim. Onlar da benden değildirler ve havzıma gelemezler. Kim onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerine yardımcı olmazsa ,o bendendir, bende ondanım ve havzımda da yanıma gelir....

Daha fazla oku

Günveli Bölge

· Şehre dair

Günveli Bölge

Evlerden başlayarak sokaklar, mahalleler, köyler, kasabalar ve şehirler her ölçekte temizliğe riayet edilerek hüsnü muhafaza edilmelidir. İnsanlığa yeryüzünün mescit kılınmasını müjdeleyen peygamberimiz, ona tüm arzı mescit temizliğinde muhafaza ve idame ettirme vazifesini de bir kez daha esaslı bir şekilde hatırlatmaktadır. Allah'ın ayetlerinden olan tabiatı muhafaza; hilkati muhafaza sadedinde anlaşılmalıdır....

Daha fazla oku

Silüet

· Şehre dair

Silüet

SİLUET BİR ŞEHRİN AMENTÜSÜDÜR! Şehrin siluetini oluşturan binalar, oraya ait kültürel kimlik kodlarını ele verirler. Silueti amentüsüdür şehrin.. Bir başka deyişle; şehrin silueti, o yerin üç boyutlu bir manifestosudur. Toplumun inanç ve değerler manzumesinin ete kemiğe bürünmesi gibidir siluet.....

Daha fazla oku

Akıllı İnşaalar

· Şehre dair

Akıllı İnşaalar

AKILLI BİNALAR ÜZERİNE Dünyaya bakıldığında akıllı bina teknolojisi insanın hayatını kolaylaştıracak şekilde aynı zamanda tabiatın bütün unsurlarını koruyacak şekilde kullanılmasını esas almaktadır. Akıllı bina denince doğal ve çevre dostu malzeme kullanılan, ısı yalıtımlı, iktisatlı, emniyetli, konforlu yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kullanımı açısından avantaj sağlayan bina tasarımları akla gelmektedir....

Daha fazla oku

Akıllı Şehirler

· Şehre dair

Akıllı Şehirler

AKILLI ŞEHİRLER Akıllı şehir kavramı başlangıçta çok da insani olmayan mekanik bir şehir olgusunu haber verse de, onu tamamen yok saymakta doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Akıllı şehirleri incelediğimiz zaman insan iş gücünü minimumda, tabiatın imkânlarının maksimum seviyede kullanıldığı, atıkların dönüştürüldüğü, enerjinin çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklarla üretilip kullanıldığı şehir ölçeğindeki sistem bütünlerini görmekteyiz....

Daha fazla oku

Öneriler

· Şehre dair

Öneriler

Yaklaşık iki asırdır toplumumuzun değerleriyle, gelenek ve kültürüyle ilişkisi koptu. Yerine gayrı Müslimlerin/batının uydusu olacak yeni bir toplum inşa edilmek istendiyse de bu da tam olarak başarılamadı! Kendi kültür kodlarımızdan, inanç köklerimizden de bu toplumu yeniden dirilişe yöneltmeyi denemedik! Dindarlık muhafazakârlığa(!) doğru evrilirken, Kemalizm de –laik bakışla da olsa- dinle uzlaşma yolunu seçti. Artık hiç kimse kendisi değil...

Daha fazla oku

TBMM

· Şehre dair

TBMM

TBMM YE ŞEHİR VE İMARLA İLGİLİ TEKLİFLER 1. Her şehrin imar planları yatay mimariye göre revize edilmeli 2. Yatay mimaride; konut alanları; 1, 2, 3 kat, merkeze yakın ticari alanlar; azami 5 kat yapılabilmeli 3. Revize edilen planlarda her şehrin hedef nüfusu(limiti) belirlenmeli 4. Revize planlar yöre halkıyla paylaşıldıktan sonra kesinleştirilmek üzere TBMM ye onaya gönderilmeli 5. TBMM onaylı planlar asgari kuralı 50 yıl süre ile değiştirilemez kuralı getirilmeli...

Daha fazla oku

Kentleşme İlkeleri

· Şehre dair

Kentleşme İlkeleri

Şehirleri imar etme iddiasıyla yola çıkıp, rant kavgasıyla beslenerek şehri talan etmeye yol açan, şehrin estetik ve ruhundan mahrum belgelere imar planı denilerek gelinen nokta ortada.. İki boyutlu yaklaşımla ve çoğunlukla masa başında cetvelle çizilen, mahalleliden ve mahallinden bihaber, şairin deyimiyle kartondan şehirler birer heyula gibi üzerimize çökmekte.. Mimarlık felsefesinden yoksun, hikmet ve irfana yönelmeyen eğitim metodu bizden neleri alıp götürdü acaba.. Erdemliler şehrinin ruh v...

Daha fazla oku

İmar Kanunu

· Şehre dair

İmar Kanunu

BİNALARI GÜÇLENDİRMEYLE KAYNAKLARIMIZ HEBA OLMASIN! İmar Kanunu değişiklikleri yapılırken; Sağlıklı bir güçlendirme maliyeti yeni bina maliyetinin %60'ına kadar çıkabilir! Piyasadaki güçlendirmeler ise kat maliklerini ikna edecek kadar sağlıklı (!)yapılmaktadır. Bu da kıt kaynaklarımızın heba edilmesine sebep olabilir! Çözüm: Yapı Kayıt Belgesi almış olan binalar, aynı ölçüler içinde kalmak kaydıyla yıkılıp yeniden yapılabilirler. Bu durumda ödenecek harçlar iki misli ödenir! şeklinde bir madde ...

Daha fazla oku

Çamlıca Camii

· Camiye dair

Çamlıca Camii

Çamlıca Camiî insan ölçeğinde, tevazu ve sadeliği ön plana alan ve yaratılana saygıyı öngören bir yaklaşımla ele alınmalıdır. ÇAMLICA ÜZERİNDEN HESAPLAŞMA MI? MAKSAT CEDEL Mİ? MÜNAZARA MI? İslam Felsefesinde, Yunan Felsefesinden alınan DiyalektiğeCedel adını vermişler sonra da tam Müslümanlaştırarak İlm-i Adab ve'l-Münazara adını vermişlerdir. Cedel, delile karşı delille cevap vererek kavga edercesine kendi fikrini müdafaa etmektir. Bu metot muhatabı kırıcı olduğu ve kazananı olmadığı için yasak...

Daha fazla oku

Camilerin İnşaası

· Camiye dair

Camilerin İnşaası

CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Allah yeryüzünü müminlere mescit kılmıştır. İlk mescitten günümüze sadelik ve tevazu ile inşaa edilen tevhidin ibadet binaları giderek gelişmiş, geliştirilirken de iç ve dış mekânı kimi zaman tam anlamıyla ihtiyaca müteveccih boyutta inşaa edilirken, kimi zaman da bu sadelik ve ihtiyacı karşılamaktan öte bir güç yarıştırmasına, devletin gücünün, cesametinin üç boyutlu ifadesine dönüşmüştür. Günümüzde oldukça abartılı ve gereksiz süslemeli , estetik değerden yo...

Daha fazla oku

Cami Örneği

· Camiye dair

Cami Örneği

CAMİ PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Şehrin siluetini oluşturan binalar, oraya ait kültürel kimlik kodlarını ele verirler. Bir başka deyişle; şehrin silueti, o yerin üç boyutlu bir manifestosudur. Dini yapılar bir medeniyet tasavvurunun özünü teşkil eden, inanç kodlarını işaretleyen ve o medeniyetin eşya ve insana bakışının ete kemiğe bürünmüş yansımalarıdır. Mimarlık mesleğinin sanatsal açıdan en özgün örneklerinin verileceği alanların başında cami mimarisi gelmektedir. Cami formları bize tarihi geç...

Daha fazla oku

Medeniyet Tasavvuru

· Camiye dair

Medeniyet Tasavvuru

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA MEDENİYET TASAVVURUMUZUN BİLLURLAŞAN İFADESİ; CAMİLER Camiler şüphesiz islâm mimarisinin en plastik yapılarındandır. İnancın taşa toprağa, yapı malzemesine sinerek mücessem hale getirildiği, kültür, sanat ve mimarinin en iyi temsil edilebildiği yegâne yapılardır. Bu yapılar ülke mimarisinin gelmiş olduğu seviyeyi tespit açısından da çok önemli ipuçları vermektedirler....

Daha fazla oku

Cami ve Halk

· Camiye dair

Cami ve Halk

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA MEDENİYET TASAVVURUMUZUN BİLLURLAŞAN İFADESİ; CAMİLER Camiler şüphesiz islâm mimarisinin en plastik yapılarındandır. İnancın taşa toprağa, yapı malzemesine sinerek mücessem hale getirildiği, kültür, sanat ve mimarinin en iyi temsil edilebildiği yegâne yapılardır. Bu yapılar ülke mimarisinin gelmiş olduğu seviyeyi tespit açısından da çok önemli ipuçları vermektedirler....

Daha fazla oku

Cami Mimarisi II

· Camiye dair

Cami Mimarisi II

GÜNÜMÜZ CAMİ MİMARİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER – II İslam şehrinin ilahi vekilliğin, adaletin, kanunun, nedensellik ve sorumluluğun, hedeflerin, hayat ve enerjinin, ekolojik harmoninin, bilgi ve şefkatin, basitliğin, tevazuun ve dindarlığın, hüner, sanat ve zenaatin, estetik ve letafetin ve neticede manayı basitlik ve sadelikte arayan erdemlilikle teşekkül edeceğini biliyoruz. Doğrusu böylesi bir şehir geleneği tevarüs eden İslam toplumları bu hasletleri yaşatmakta samimi olarak istekli midirler? Ya d...

Daha fazla oku

Cami ve Çevresi

· Camiye dair

Cami ve Çevresi

CAMİ VE ÇEVRESİNE DAİR İMAR SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Camiler islâm mimarisinin temsil gücü en yüksek, estetik ve mimari plastik değer açısından en mühim eserleridir. Mimarlık mirası açısından geçmişe dair önemli yeri olan Selçuklu ve Osmanlı Camilerinin ekseriyeti zamanın getirdiği eskime ve yıpranmalar ve fiziki tahribatlara rağmen halen birer şaheser olarak ayakta durmakta, müminlere hizmetine devam etmektedir....

Daha fazla oku

Cami Projesi

· Camiye dair

Cami Projesi

CAMİ PROJELERİ Bir şehrin geçmişinden bugüne taşıdığı kültür ve maneviyatına ilişkin değerler onun ruhunu oluştururlar. Ruhu olmayan şehirler yaşamayan/yaşanmayan, kitlelerin istemeyerek yaşamak zorunda kaldıkları ve aidiyet hissetmedikleri binalar yığınından başka bir değer ifade etmezler. Günümüzde dayatılan modernitenin etkisi ile şehre, geleneğe ve insana ait hatıraların topyekun hafızası yok edilmektedir. Şehrin gelenek ve kültürel geçmişe ilişkin son izleri de kentsel dönüşüm projeleriyle...

Daha fazla oku

Cami Yarışları

· Camiye dair

Cami Yarışları

CAMİLER CAMİLERLE YARIŞIYOR! Cumhuriyet tarihinde elle tutulur düzeyde dünya mimarlık literatürüne girecek bir tek eser dahi üretemeyen, sözüm ona şehirlerimizi ruhundan soyarak ve soyutlayarak cetvelle çizilmiş kent haline getiren, halktan ve hakk'tan habersiz organize mimarlar güruhunu Çamlıca Camiî için yazıp-çizmiş oldukları kusmuklarından dolayı kınıyorum....

Daha fazla oku

Osmanlı Külliyeleri

· Camiye dair

Osmanlı Külliyeleri

OSMANLI KÜLLİYELERİ 1. Tanımı : Külliye kavramı İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle sağlanan osyo-ekonomik yapıyla tezahür etmiştir. Merkezindeki yapı camidir. Cami en az cuma namazlarındaki zorunlu toplanma yeri olması yanında bir forum ve ilim, tören ve müzakere merkeziydi. Selçuklularda başlayıp ve Osmanlılarda geliştirilerek zirveye çıkarılan Külliyeler farklı fonksiyonların biraya getirildiği binalar topluluğudur. Selçuklu ve Osmanlı‘da şehrin teş...

Daha fazla oku

Osmanlı Camileri

· Camiye dair

Osmanlı Camileri

OSMANLI CAMİLERİ VE ANA BÖLÜMLER 1. CAMİ ANA BÖLÜMLERİ Osmanlı Camileri genellikle 4 ana bölümden müteşekkildir 1. Muhavvata denilen Dış Avlu 2. Harem/İç Avlu / Revaklı Avlu 3. Ana İbadet Mekânı /Harim/Sahın 4. Son Cemaat Mahalli...

Daha fazla oku

Cami Projesi Hazırlamak

· Camiye dair

Cami Projesi Hazırlamak

CAMİ PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Şehrin siluetini oluşturan binalar, oraya ait kültürel kimlik kodlarını ele verirler. Bir başka deyişle; şehrin silueti, o yerin üç boyutlu bir manifestosudur. Dini yapılar bir medeniyet tasavvurunun özünü teşkil eden, inanç kodlarını işaretleyen ve o medeniyetin eşya ve insana bakışının ete kemiğe bürünmüş yansımalarıdır. Mimarlık mesleğinin sanatsal açıdan en özgün örneklerinin verileceği alanların başında cami mimarisi gelmektedir. Cami formları bize tarihi geç...

Daha fazla oku

Kamu ve Bina

· Camiye dair

Kamu ve Bina

KAMU KURUMLARI VE ÖZEL KURUMLARDA İBADET HÜRRİYETİ VE CAMİ-MESCİT İHDASI MESELESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Osmanlı Devleti tarihe karıştıktan sonra yeni Türkiye'de dinî temelli tüm oluşumlara karşı seküler dünya görüşünü öne çıkaran Kurucu Cumhuriyet idaresi, ilk etapta camisi stoğunun ihtiyaçtan fazla olduğunu iddia ederek bir kısmının yıkılmasına, satılmasına veya başka şekilde başka maksatlarla kullanılmasına izin vermişti. Aradan geçen zaman zarfında yeni cami yapımı konusunda oldukça mes...

Daha fazla oku

Şakirin Camii

· Camiye dair

Şakirin Camii

ŞAKİRİN CAMİÎ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER-I Takva Mescidi Nerede? Allahın mescitlerini yalnızca müminlerin imar edecekleri ilahi buyruk[1] olarak tartışılmaz bir gerçek. Asr-ı saadette takva, tevazu, ihlas gibi tevhidi hasletlerle harmanlanmış sahabenin mescidi (Kuba Mescidi) dururken elbette münafıkların kibir, entrika ve ikiyüzlülükle gizlenmiş şirk mescidi(mescid-i dırar) tercih ve teveccüh konusu olamazdı. Efendimizin işaretiyle sahabe tarafından mescid-i dırar yerle bir edildi. Zaten İslam müminleri...

Daha fazla oku

21. Asrın Camileri

· Camiye dair

21. Asrın Camileri

21. ASRIN CAMİ MİMARİSİ NASIL OLMALIDIR? Türkiye‘de cami mimarisinin geleceğine ilişkin meseleler, Tanzimat Döneminde başlayıp Cumhuriyetle devam eden, yeni yönetim anlayışının kültürel kökleriyle ilişkisindeki meselelerden bağımsız değildir. Söz konusu dönemdeki tavrın bir yansıması olarak, millî kodlarından geliştirilip bir türlü ete kemiğe büründürülemeyen “millî mimari üslubu”nun geleceğine dair meseleler, “cami mimarisi”yle ortaktır. Selçuklu ve Osmanlı tecrübesini yaşayarak binlerce ...

Daha fazla oku

Camilerin Yapısı

· Camiye dair

Camilerin Yapısı

CAMİLERİN YAPISAL BİLEŞENLERİ 1. ANA BİLEŞENLER: Harim:</b> Osmanlı camilerini en dıştan ihata ederek çevredeki evlerden ve sokaktan ayıran duvarlarla çevrili olan ve dış avlu veya muhavvata da denilen bahçe duvarı içindeki alana 'harim' denilmektedir. Bu avluya girişi sağlamak için çeşitli yerlerine kapılar açılmıştır....

Daha fazla oku

Genç Dergi

· Camiye dair

Genç Dergi

Yeryüzünde kurulan ilk mescit Mekke&lsquo;de bulunan Kâbe-i Muazzama'dır. İslamiyet'in gelmesiyle Hz. Peygamber döneminde yapılan ilk cami Kuba Mescit'idir. Hz. Muhammed(sav), 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine yakınlarında Kuba Köyü'nde İslam tarihin ilk umumi mescidini inşa etmiştir. Medine İslam'ın ilk şehir tasavvurunun hayata geçirildiği kutlu belde bir şehircilik modeli olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamber (sav)'in içinde ashabıyla birlikte namaz kıldığı, İslâm'da ...

Daha fazla oku

Günümüz Camileri I

· Camiye dair

Günümüz Camileri I

GÜNÜMÜZ CAMİLERİNDE BULUNMASI GEREKLİ MEKÂNLAR...

Daha fazla oku

Günümüz Camileri II

· Camiye dair

Günümüz Camileri II

CAMİ MİMARİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - I Şehrin siluetini oluşturan binalar, oraya ait kültürel kimlik kodlarını ele verirler. Bir başka deyişle; şehrin silueti, o yerin üç boyutlu bir manifestosudur. Dini yapılar bir medeniyet tasavvurunun özünü teşkil eden, inanç kodlarını işaretleyen ve o medeniyetin eşya ve insana bakışının ete kemiğe bürünmüş yansımalarıdır. Mimarlık mesleğinin sanatsal açıdan en özgün örneklerinin verileceği alanların başında cami mimarisi gelmektedir. Cami formları bize tarih...

Daha fazla oku

Günümüz Camileri III

· Camiye dair

Günümüz Camileri III

CAMİ MİMARİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - II Mimarlık; dünyayı yaşanılır kılmak için sarfedilen güzelleştirme çabalarının ete kemiğe bürünmüş halidir bir bakıma.. Allah Adem(a.s.)'i kendine halife olarak yarattıktan sonra, güzel olana ve estetiğe doğru tabii bir yöneliş içinde olmanın mesuliyetini ona yani insanlara yükledi. Dünyanın hüsnü muhafazasının yanında, insan eliyle inşaa edilen yapıların yaratılanları bozmadan, onlara estetik değerler katarak bir cennet tasavvurunu dünyaya nakşetmek bir vazif...

Daha fazla oku

Günümüz Camileri IV

· Camiye dair

Günümüz Camileri IV

CAMİ MİMARİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - III İslam şehrinin ilahi vekilliğin, adaletin, kanunun, nedensellik ve sorumluluğun, hedeflerin, hayat ve enerjinin, ekolojik harmoninin, bilgi ve şefkatin, basitliğin, tevazuun ve dindarlığın, hüner, sanat ve zenaatin, estetik ve letafetin ve neticede manayı basitlik ve sadelikte arayan erdemlilikle teşekkül edeceğini biliyoruz. Doğrusu böylesi bir şehir geleneği tevarüs eden İslam toplumları bu hasletleri yaşatmakta samimi olarak istekli midirler? Ya da bu ha...

Daha fazla oku